Regulamin Centrum Konferencyjnego ADN

Poniżej użyte definicje oznaczają tak, jak je zdefiniowano w niniejszym Regulaminie, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

Budynekbudynek biurowy Browary Warszawskie znajdujący się przy ulicy Grzybowskiej 56 w Warszawie
WynajmującyADN Centrum Konferencyjne sp. z o.o. sp.k.
ADN CK Centrum Konferencyjne ADN stanowiące część powierzchni Budynku obejmujące sale szkoleniowo-konferencyjne wraz z Częściami Wspólnymi
Salesale szkoleniowo-konferencyjne wchodzące w skład ADN CK
Części Wspólnepomieszczenia znajdujące się w ADN CK, na które składają się toalety, korytarze, szatnia oraz udostępnione powierzchnie foyer
Dni Roboczekażdy dzień tygodnia, w tym soboty i niedziele z wyłączeniem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy
Przedmiot Najmuwynajmowane Sale wraz z udostępnionymi do korzystania przez Najemcę i Uczestników Częściami Wspólnymi, wskazane w Zamówieniu
Regulaminniniejszy dokument regulujący zasady korzystania z Przedmiotu Najmu, stanowiący formalną cześć Umowy Najmu
Wydarzenieoznacza zdarzenie organizowane przez Najemcę w ADN CK
Najemcapodmiot dokonujący rezerwacji, który zamierza zorganizować Wydarzenie w ADN CK lub będący stroną Umowy Najmu
Uczestnik każda osoba biorąca udział w Wydarzeniu
Zamówieniedokument wystawiony przez Wynajmującego będący potwierdzeniem rezerwacji Najemcy, który stanowić będzie formalną Umowę Najmu po jego akceptacji i podpisaniu przez Najemcę
Umowa Najmuumowa cywilnoprawna pomiędzy Najemcą i Wynajmującym zawarta w drodze podpisania przez Najemcę Zamówienia, której przedmiotem jest najem na zasadach określonych w Regulaminie powierzchni ADN CK na potrzeby zorganizowania Wydarzenia
Usługi Dodatkowedodatkowe usługi świadczone przez ADN CK na rzecz Najemcy na jego zamówienie w szczególności: catering, rezerwacja miejsca parkingowego, drukowanie dokumentów i inne usługi określone w rezerwacji Najemcy
Umowa na Usługi Dodatkoweumowa cywilnoprawna pomiędzy Najemcą i Wynajmującym zawarta w drodze podpisania przez Najemcę Zamówienia, której przedmiotem jest świadczenie Usług Dodatkowych na zasadach określonych w Regulaminie

§1
Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady wynajmu Sal w ADN CK oraz zasady świadczenia przez Wynajmującego Usług Dodatkowych na rzecz Najemców.
2. Regulamin obowiązuje Najemców i Uczestników, z zastrzeżeniem, że za Uczestników odpowiada Najemca.
3. Korzystanie z CK ADN odbywa się na zasadach określonych w Umowie Najmu, Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§2
Godziny otwarcia CK ADN

1. Sale wynajmowane są w Dniach Roboczych w godzinach od 07.30 do 18.00. Poza tymi godzinami ustalone są indywidualne ustalenia.
2. Wynajmujący dopuszcza możliwość organizacji Wydarzeń w godzinach innych niż wskazane w ust. 1 powyżej na zasadach określonych w formie pisemnej przez Wynajmującego i Najemcę.

§3
Opłaty za najem

1. Z tytułu najmu Sal Najemca jest zobowiązany do poniesienia opłaty określonej w Zamówieniu. Do ceny netto za najem Sal określonej w zamówieniu będzie doliczony podatek VAT według stawki VAT, wprowadzonej przepisami prawa i obowiązującej w dniu realizacji usługi najmu.
2. Wynajmujący udostępni Najemcy Sale co najmniej na 15 min przed ustalonym w Zamówieniu terminem rozpoczęcia Wydarzenia i 15 min po jego zakończeniu. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z Sal przez Najemcę, Wynajmujący jest uprawniony do naliczania opłat za każdą dodatkową godzinę najmu, ponad wyznaczony czas najmu wskazany w Zamówieniu. Przy czym przedłużenie czasu korzystania z Sal przez Najemcę jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy nie koliduje to
z ich rezerwacją przez inny podmiot i wymaga zgody Wynajmującego. Przedłużenie o każdą dodatkową godzinę wynosi 500 zł netto/za 1h+ należny podatek VAT.
3. Wszelkie Usługi Dodatkowe lub wyposażenie udostępnione Najemcy, a nie wskazane w Zamówieniu, powinny być uzgodnione przez Najemcę i Wynajmującego w formie elektronicznej oraz płatne będą na podstawie odrębnej faktury wystawionej przez Wynajmującego.
4. Zawierając Umowę Najmu lub Umowę na Usługi Dodatkowe, Najemca wyraża zgodę na wystawianie i przekazanie faktur przez Wynajmującego w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Zgoda Najemcy na przekazanie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej.
5. Wynajmujący wystawi Najemcy faktury na najem Sal oraz wykonane Usługi Dodatkowe najpóźniej w ciągu 7 Dni Roboczych po dniu zakończenia najmu lub świadczenia Usług Dodatkowych.

§5
Obowiązki Najemcy i Uczestników Wydarzenia

1. Najemca jest zobowiązany do:
a) utrzymywania Przedmiotu Najmu w porządku i czystości od chwili jego przekazania do chwili zwrotu,
b) korzystania z Przedmiotu Najmu z należytą starannością, zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem,
c) przywrócenia Przedmiotu Najmu do stanu z chwili przekazania, w szczególności do usunięcia z terenu ADN CK wszystkich materiałów dydaktycznych, promocyjno-informacyjnych i im podobnych przed zwrotem Przedmiotu Najmu, demontażu stanowisk, eksponatów, elementów scenografii, itp. w terminach i w czasie uzgodnionym z Wynajmującym w Umowie Najmu,
d) przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów dotyczących użytkowania Budynku obowiązujących w ADN CK.
2. Odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w trakcie trwania Umowy Najmu ponosi Najemca, w szczególności odnosi się to do utraty, ubytku, uszkodzenia lub zniszczenia wszelkich przedmiotów Najemcy lub Uczestników.
3. Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego za wszelkie szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania Sal lub Części Wspólnych, w szczególności za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież Wyposażenia. Za szkody związane z działalnością osób trzecich, działających na Zlecenie Najemcy, Najemca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.

§6
Przepisy porządkowe i bezpieczeństwo

1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2-5 poniżej, każdy z Najemców może swobodnie korzystać z wynajętych Sal lub Części Wspólnych, pod warunkiem nienaruszania praw innych Najemców oraz niepodejmowania żadnych działań mogących naruszyć dobre imię Wynajmującego.
2. Wszelkie prace podejmowane przez Najemcę lub osoby trzecie działające na jego zlecenie na terenie ADN CK, w szczególności czynności związane z organizacją Wydarzenia (tj. czasowy montaż oraz demontaż urządzeń służących organizacji Wydarzenia), mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie za zgodą Wynajmującego.
3. Zabrania się dokonywania zmian w Przedmiocie Najmu ingerujących w strukturę Budynku, np. zmian w zakresie instalacji elektrycznej, wwiercania się w ściany, elewacje.
4. Rozładunek i załadunek elementów wystroju, promocji i cateringu Wydarzenia jest możliwy w uzgodnionych uprzednio z Wynajmującym miejscach i czasie w celu zapewnienia niezakłóconego dostępu do Budynku innym osobom.
5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby uczestników Wydarzenia, zgodnie z ich liczbą zadeklarowaną przez Najemcę w Umowie Najmu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do udziału w Wydarzeniu osób, których obecność spowoduje przekroczenie liczby uczestników Wydarzenia, określonej w Umowie Najmu.
6. Przesyłki kurierskie oraz pocztowe zawierające materiały Najemcy związane z organizowanym przez niego Wydarzeniem mogą być przesyłane na adres Wynajmującego wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Wynajmującego koordynującym organizację Wydarzenia.

§7
Ograniczenie odpowiedzialności Wynajmującego

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostępie do mediów,
w szczególności w dostawie energii elektrycznej, energii cieplnej, dostępie do sieci Internet lub łącza telefonicznego – chyba, że wystąpiły one z jego winy umyślnej.
2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgromadzone/pozostawione w Przedmiocie Najmu lub na terenie CK ADN przez Najemcę lub Uczestników, a także pracowników lub współpracowników Najemcy.

§8
Niedozwolone działania Najemcy i Uczestników

1. Niedozwolone jest podnajmowanie Sal wynajmowanych przez Najemcę innym podmiotom lub Uczestnikom.
2. Najemcom i Uczestnikom Wydarzenia zakazuje się na terenie ADN CK wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych Uczestników i wyposażenia ADN CK.
3. W szczególności niedozwolone jest:
a) wynoszenie elementów wyposażenia ADN CK,
b) przenoszenie elementów wyposażenia ADN CK poza wyznaczone dla nich miejsce,
c) niszczenie jakichkolwiek elementów wyposażenia ADN CK,
d) umieszczanie jakichkolwiek własnych oznakowań na terenie ADN CK bez zgody Wynajmującego,
e) zastawianie lub utrudnianie użytkowania dróg ewakuacyjnych na terenie ADN CK,
f) wprowadzanie na teren ADN CK zwierząt, z wyłączeniem osób przewodników i psów asystujących,
g) palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych na terenie ADN CK,
h) wnoszenie i korzystanie ze środków odurzających,
i) wnoszenie na teren AND CK broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów,
j) wnoszenie i używanie na terenie ADN CK wszelkich przedmiotów mogących uruchomić czujniki dymu za wyjątkiem przypadków, kiedy zasady ich użytkowania zostały uzgodnione z Wynajmującym,
k) prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej lub agitacji politycznej innej niż określona w Umowie Najmu.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Wydarzenia Uczestnika, który znajduje się w stanie nietrzeźwym lub pozostaje pod wpływem środków odurzających, a także Uczestnika zachowującego się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników, zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

§9
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Najemcę, w zakresie w jakim niezbędne są one do zawarcia i realizacji Umowy Najmu jest Wynajmujący. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO w celu:
a) realizacji Zamówienia, tj. konieczności dysponowania danymi na potrzeby jego wykonania lub podjęcia na wniosek Najemcy działań przed zawarciem Umowy Najmu,
b) wykonanie przez Administratora obowiązków prawnie na nim ciążących wynikających m.in z przepisów podatkowych,
c) przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Administratora na podstawie uzyskanej zgody,
d) dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia statystyk oraz raportowania,
e) egzekwowania przestrzegania niniejszego Regulaminu,
f) archiwizacyjnym.
2. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt 1 powyżej mogą być:
a) osoby upoważnione przez Administratora,
b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi IT, zarządcy budynku itp.,
c) podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa.
3. Przekazane Wynajmującemu dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4. Dane osobowe przekazane Wynajmującemu będą przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym usługa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania związany z obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem roszczeń lub istniejącym przepisem prawa. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Najemcy lub Uczestników, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
5. Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. Osoby, których dane dotyczą mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
7. Wynajmujący nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu przepisów prawa na podstawie uzyskanych danych osobowych.
8. Przekazanie danych osobowych przez Najemcę jest dobrowolne, jednakże brak przekazania danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy Najmu.
9. W przypadku udostępnienia przez Najemcę do ADN CK danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników lub innych osób, ADN CK prosi o poinformowanie tych osób:
a) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, które zostały przekazane do ADN CK;
b) o tym, że ADN CK jest administratorem danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej;
c) o tym, że ADN CK otrzymało dane osobowe od Państwa, w związku z wzajemnym wykonywaniem zobowiązań.

§10
Postanowienia końcowe

Wynajmujący jest uprawniony do zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.ckadn.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie serwis CK ADN używa plików cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w pamięci Państwa urządzenia. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.